جهت اطلاع از وضعیت دوره ها و دوره های جدید آکادمی برنامه نویسان در کانال تلگرام ما عضو شوید .
عضویت در کانال تلگرام آکادمی برنامه نویسان

دوره آموزشی SQL Server Performance & Tuning

دوره آموزشی SQL Server Performance & Tuning
  • مدرس : -
  • شروع دوره : -
  • طول دوره : -
  • روزهای برگزاری : -
  • شهریه :
توجه ! در کلاس از مطالب فیلم و صدا تهیه میشود و پایان هر جلسه در اختیار دانشجویان عزیز قرار داده خواهد .

شرح مختصری از دوره

این دوره دانش مورد نیاز جهت طراحی، پیکره بندی، مانیتور کردن و تنظیمات پایگاه داده در حالت بهینه و ایده آل آن برای برنامه های کاربردی از جنس OLTP ، Data Warehousing را برای شما فراهم می کند.

مخاطبان دوره

مدیران پایگاه داده SQL Server در سازمان ها و شرکت ها – توسعه دهندگان و طراحان پایگاه داده در شرکت های نرم افزاری

سرفصل دوره


Performance & Tuning
Sizing & Planning
Planning
Sizing
Sizing & Planning Considerations
Monitoring Performance
Analyzing Performance Data
Tuning & Optimizing Performance
Application Tuning
Database Tuning
SQL Server Tuning
Hardware Tuning
Operating System Tuning
Useful Tuning Tips
SQL Server Internals
Memory Management
SQL Server & Memory Management
Viewing Memory Performance
Process & Thread Management
Thread Scheduling
The Process Queue
SQL Server & Threads and Processes
I/O Management
Windows I/O
Synchronous I/O
Asynchronous I/O
Buffered I/O
No buffered I/O
SQL Server & I/O
RAID
SQL Server & Disk Performance
Networking
Named Pipes
Shared Memory
TCP/IP (Sockets)
Network Performance
SQL Server Architecture
The Network Library
The Database Engine
Relational Engine
The Storage Engine
Data Storage
Data Files
Transaction Log File
File groups
Units Of Storage
Page Types
Locating Data
Transaction Logging
Checkpoint Performance
Planning For A SQL Server Database Application
Capacity Planning
System Performance & Tuning
What Is Performance?
What Is Slow?
Bottlenecks
Measuring Performance
What Is Tuning?
Hardware Resource Tuning
SQL Server Tuning
Database Layout
Monitoring Tools
Performance Monitor
Performance counters
SQL Profiler
Trace Events
Server Side Tracing
Analyzing Trace Data
Coalescing Performance Logs With Profiler Trace Files
Profiler Replay
DBCC
Dynamic Management Views
Optimal Database Design
Database Design
Table Design
Table Constraints
Triggers & Stored Procedures
Client Side Programming
Indexing
Index Architecture
UNIQUE &-DUPLICATE Index
NONCLUSTERED &-CLUSTERED Index
Covering & -INCLUDE Index
Filtered Indexes
The Indexes System Tables & Views
Index Tuning
Growing Indexes
The Index Tuning Wizard
Monitoring Index Usage
Table Hints
Indexed Views
Displaying Information About Indexes
Index Depth & Density
Index Maintenance
Dynamic Management Views & Functions for Indexes
Locking
Locking Granularity
Locking Modes & Types
Locking Compatibility
Transaction isolation Levels
READ COMMITTED
READ UNCOMMITTED
REPEATABLE READ
SERIALIZABLE
SNAPSHOT
Deadlocks
Avoiding Contention & Deadlock
Tools For Monitoring Locks
Tracing Locking Information With Profiler
Deadlock Graph
Locking Dynamic Management Views
Tracing Deadlocks With DBCC
Query Optimization
Compilation & Execution
Query Optimizer
Trivial Plan Optimization
Simplification
Statistics Loading
Cost-Based Optimization
Query Analysis
Index Selection
Index Statistics
Join Selection
Nested Loop, Merge & Hash Join
Updating Index Statistics
Creating Column Statistics
The Query Plan
Recompilation
Memory Usage
Procedure Cache
Analyzing Queries
Query Execution Plan
Graphical Execution Plan
Plan Properties
Text & XML Execution Plans
Logical & Physical Operators
Joins
RID Lookups & Key Lookups
SET STATISTICS IO
SET STATISTICS PROFILE
Database Application Tuning
SQL Server
Database
Client Application
Network
Tuning SQL Statements
Guidelines for Efficient Queries
Identify Priority Components
Comparing Queries
SQL Hints
Join Hints
Table Hints
Query Hints
Stored Procedures
Auto parameterization
Sp_executesql Stored Procedure
User-Defined Functions
Views
Partitioned Tables & Indexes
Maintaining Tables & Indexes
SQL Server 2008 Performance Monitoring & Tuning Enhancements
Resource Governor
Resource Pools & Workload Groups
Resource Governor Properties
The Classification Function
The Data Collector
Configuring The Data Collection Service
Configure Management Data Warehouse
Configure Management Data Warehouse Storage
Configure Data Collection
Viewing The Collected Data
Log Viewer
Data Collection Properties for Query Statistics
Data Collection Properties for Server Activity
Data Collection Properties for Disk Usage
Data Collection & Upload
Queries on msdw Database
View Data Collection Reports
Plan Freezing
Plan Guides
Creating a Plan Guide
Managing Plan Guides
Plan Freezing – SQL Server 2005
Plan Freezing – SQL Server 2008
Plan Freezing Maintenance – SQL Server 2005/8/12